014.317, 014-317 Diashock spring Seiko 6138A, Seiko 6138B, Seiko 6139A, Seiko 6139B, Seiko 6106A ( 25j), Seiko 6119B, Seiko 6119C, Seiko 6117A, Seiko 6106C, Seiko 6106B, Seiko 6105A, Seiko 6105B, Seiko 6117A, Seiko 6117B, Seiko 6119A, Seiko 6146A, Seiko

€4.00

014.317 Diashock spring Seiko 6138A, Seiko 6138B, Seiko 6139A, Seiko 6139B, Seiko 6106A ( 25j), Seiko 6119B, Seiko 6119C, Seiko 6117A, Seiko 6106C, Seiko 6106B, Seiko 6105A, Seiko 6105B, Seiko 6117A, Seiko 6117B, Seiko 6119A, Seiko 6146A, Seiko 6159A, Seiko 6201B, Seiko 6308A, Seiko 6309A, Seiko 6349A, Seiko 10A, Seiko 11A