Seiko Glass 320P03HN03, Seiko 7T62-0BE0

€15.00

Seiko case number:
Seiko Glass 320P03HN03, Seiko 7T62-0BE0