771 / 770 Mainspring ETA 2750, ETA 2752, ETA 2754, ETA 2758, ETA 2760, ETA 2762, ETA 2764, ETA 2766, ETA 2768, ETA 2769

€15.00

771 / 770 Mainspring ETA 2750, ETA 2752, ETA 2754, ETA 2758, ETA 2760, ETA 2762, ETA 2764, ETA 2766, ETA 2768, ETA 2769
Size :1,45x 0,13 x 360 x 11 non automatic