Seiko Glass 340PC3LN03, 4R36-04P0

€15.00

Seiko case number: 4R36-04P0
Seiko Glass 340PC3LN03,