999.611 Indicator Wheel Spring, Seiko 6106A, Seiko 6106B, Seiko 6106C, Seiko 6117A, Seiko 6117B, Seiko 6117C, Seiko 6119A, Seikom6119B, Seiko 6119C, Seiko 6138, Seiko 6139, SEiko 6146, Seiko 6159

€2.50

999.611 Indicator Wheel Spring, Seiko 6106A, Seiko 6106B, Seiko 6106C, Seiko 6117A, Seiko 6117B, Seiko 6117C, Seiko 6119A, Seikom6119B, Seiko 6119C, Seiko 6138, Seiko 6139, SEiko 6146, Seiko 6159