771 Mainspring 1,80 mm x 0,13 mm x Ø 11 mm non Automatic: Gruen 771, Gruen 773, Gruen 774, Gruen 775, Kienzle, 01/51, Kienzle 51, Lip 283, Wittnauer 11-HS, Longines 19-65 alarm.

€15.00

771 Mainspring 1,80 mm x 0,13 mm x Ø 11 mm non Automatic: Gruen 771, Gruen 773, Gruen 774, Gruen 775, Kienzle, 01/51, Kienzle 51, Lip 283, Wittnauer 11-HS, substitute Longines 19-65 alarm.